Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr II/20/2018 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”, Starostwo Powiatowe w Malborku ogłasza

otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresach:

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy

1. Postanowienia ogólne

1) Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) oraz postanowieniami zawartymi w „Rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”, który przyjęty został Uchwałą Nr II/20/2018 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 listopada 2018 r.
2) Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych powiatu malborskiego w 2019 r. w zakresach: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.
3) O zlecenie zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizujące zadania, terytorialnie i merytorycznie odpowiadające zakresowi działania Powiatu Malborskiego.
4) Zlecenie zadania przez samorząd powiatowy następuje na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formach powierzenia lub wspierania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. Udzielanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej.

2. Rodzaje zadań
1. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
- organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym pozwalających na udział w zawodach o charakterze regionalnym, wojewódzkim lub krajowym dla dzieci i młodzieży Powiatu Malborskiego,
- organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo – rekreacyjnych o charakterze powiatowym i ponadpowiatowym,
- organizacja rozgrywek sportowych w ramach lig amatorskich na szczeblu powiatowym,
- organizacja imprez sportowo – integracyjnych dla osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Malborskiego,
- promocja kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo.
2. w zakresie turystyki i krajoznawstwa:
- upowszechnianie i promocja turystyki oraz krajoznawstwa,
- promocja wychowania zdrowotnego oraz kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku,
- opracowywanie i publikowanie wydawnictw promujących rozwój turystyki na terenie Powiatu Malborskiego,
- organizacja oraz uczestnictwo w imprezach sportowo – rekreacyjnych o charakterze powiatowym i ponadpowiatowym,
- organizacja różnorodnych form aktywnego wypoczynku (zloty turystyczne, spływy kajakowe, rajdy piesze i rowerowe, turnieje, festyny, biegi uliczne i przełajowe) dla mieszkańców Powiatu Malborskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży,
- organizowanie imprez z zakresu ratownictwa wodnego, medycznego, przeciwpożarowego z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej Powiatu Malborskiego.
3. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
- propagowanie wiedzy ekologicznej, wydawanie materiałów informacyjno – szkoleniowych,
- prowadzenie programów informacyjno - edukacyjnych społeczeństwa i przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska,
- ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
- ochrona zwierząt.

4. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
- organizacja imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym, mających istotne znaczenie dla kultury Powiatu Malborskiego,
- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci oraz młodzieży Powiatu Malborskiego,
- organizacja bądź udział w znaczących przedsięwzięciach kulturalnych o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym mających istotne znaczenie dla promocji kultury regionu w kraju i za granicą,
- upowszechnianie i promocja twórczości Powiatu Malborskiego w kraju i za granicą,
- wspieranie inicjatyw kulturalnych i projektów służących ochronie dziedzictwa narodowego: eksponatów pamiątkowych, obiektów zabytkowych,
- podejmowanie działań integrujących środowisko kulturalne Powiatu Malborskiego,
- organizacja imprez związanych z obchodami Dni Miast wchodzących w skład Powiatu Malborskiego oraz Dnia Powiatu,
- propagowanie dorobku kulturalnego „małych ojczyzn” w kontekście wstąpienia Polski do Unii Europejskiej,
- popularyzacja i edukacja społeczna w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Powiatu Malborskiego,
- działania służące rozwojowi kultury słowa, czytelnictwa i upowszechniania książki,
- organizowanie uroczystości rocznicowych i obchodów świąt narodowych,
- popularyzacja wiedzy historycznej, polskiej tradycji i kultury.
5. w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
- wydawanie publikacji na temat uzależnień i przemocy oraz przeciwdziałania zjawiskom występującym w tym zakresie,
- opracowywanie i realizacja programów propagujących zdrowy styl życia, upowszechniających aktywne formy wypoczynku wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zmierzających do ograniczenia występowania chorób cywilizacyjnych,
- realizacja programów promujących zachowania prorodzinne i prozdrowotne,
- podejmowanie działań w zakresie wczesnej interwencji dotyczącej uzależnień oraz przemocy w rodzinie,
- realizacja zadań w zakresie profilaktyki i edukacji dotyczącej profilaktyki uzależnień dzieci oraz młodzieży.
6. w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy:
- wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne i doradcze organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów i grup nieformalnych prowadzących działalność pożytku publicznego.

Uwaga: w/w projekty lub przedsięwzięcia powinny być oznaczone herbem Powiatu Malborskiego oraz udekorowane flagą lub banerem powiatu.

3. Wysokość środków przekazanych na realizację zadań w roku poprzednim oraz planowane finansowanie zadań w roku 2019
1) Na realizację zadań w 2018 r. w poszczególnych zakresach przekazano:
? z zakresu kultury fizycznej i sportu 35.000,- zł
? z zakresu kultury i sztuki 16.000,- zł
? z zakresu turystyki i wypoczynku 2.980,- zł
? z zakresu ekologii i ochrony środowiska naturalnego 10.000,- zł
? z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym 4.000,-zł

2) Wysokość środków na realizację zadań zleconych do realizacji w 2019 r. określa Rada Powiatu Malborskiego w uchwale budżetowej na rok 2019.

4. Termin i warunki realizacji zadania
Zadania będące przedmiotem konkursu winny być zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r. Zakres i warunki realizacji zadania określa umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1300 z późn. zm.).

5. Termin i warunki składania ofert
Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik
Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300 z późn. zm.),
w zamkniętej kopercie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Malborku, Plac Słowiański 17 w terminie do 07 stycznia 2019 r. do godz. 15.00 z wyraźnym opisem koperty. Jeżeli organizacja składa więcej niż 1 ofertę, powinny być one złożone każda w osobnej kopercie.
Wymagany opis koperty powinien zawierać następujące informacje: rodzaj zadania, nazwa zadania publicznego (pkt. 2 niniejszego Ogłoszenia), nazwa wydziału zajmującego się danym zakresem działania zadania, dane adresowe oferenta oraz dopisek: „Konkurs na realizację zadania publicznego w 2019 r.”.
1) Oferta powinna zawierać następujące załączniki:
? aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących
? sprawozdanie merytoryczno-finansowe lub bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa za ostatni rok
2) W przypadku uchybień formalnych wzywa się podmiot składający wniosek do usunięcia uchybień w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia pod rygorem odrzucenia wniosku.

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

Złożone oferty, przed przekazaniem do opinii komisji konkursowej, którą powołuje Zarządzeniem Starosta Malborski, podlegają wstępnej ocenie formalnej przeprowadzanej przez merytorycznych pracowników wydziałów Starostwa Powiatowego w Malborku.
Zaopiniowane przez komisję konkursową wnioski, kierowane są do Zarządu Powiatu Malborskiego, który podejmuje decyzję w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji,
w formie uchwały – w oparciu o przedłożone opinie.

O decyzji Zarządu wszystkie podmioty, które złożyły wnioski o dotację zostają poinformowane w formie pisemnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Przy dokonaniu wyboru oferty zostaną uwzględnione następujące kryteria:
1) merytoryczne – cele zadnia, ważność zadania dla realizowanych przez powiat celów, miejsce wykonania zadania, opis zadania i harmonogram działań, zakładane rezultaty zadania, w tym możliwość ich upowszechniania,
2) finansowe – kalkulacja spójna z harmonogramem, koszt zadania, udział środków własnych, inne źródła finansowe
3) organizacyjne – dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju, wiarygodność organizacji, dotychczasowa współpraca z administracją publiczna,
4) społeczne – dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu.

Zainteresowani mogą zapoznać się z rocznym programem współpracy oraz pobrać obowiązujące wzory oferty ze strony internetowej www.powiat.malbork.pl - zakładka „Informator NGO” lub ze strony Biuletyny Informacji Publicznej Powiatu Malborskiego (www.bip.powiat.malbork.pl).

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu ofert można uzyskać osobiście lub telefonicznie u n/w osób:

1. w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
Starostwo Powiatowe w Malborku, Plac Słowiański 17, Referat Organizacji, Nadzoru
i Spraw Społecznych – p. Anna Niklewska, tel. (55) 646 04 13

2. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: Starostwo Powiatowe w Malborku, Plac Słowiański 17, Wydział Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu – p. Anna Kubera-Sobczak, tel. (55) 646 04 37

3. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; w zakresie turystyki i krajoznawstwa; w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy:
Starostwo Powiatowe w Malborku, Plac Słowiański 17, Wydział Rozwoju i Promocji – p. Sylwia Grabowska, tel. (55) 646 04 74

Ogłoszenie o konkursie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora konkursu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Malborskiego.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wzór oferty.docx (DOCX, 89.11Kb) 2018-12-18 08:31:17 556 razy
2 ogłoszenie otwartego konkursu.doc (DOC, 82.00Kb) 2018-12-17 12:19:15 565 razy
3 wzory.docx (DOCX, 63.80Kb) 2018-12-17 12:19:15 519 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 17-12-2018 12:19:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Kot 17-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 18-12-2018 08:31:17