NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektora w Wydziale Finansowym

Starosta Powiatu Malborskiego

 

OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektora w Wydziale Finansowym

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Starostwie Powiatowym w Malborku, Pl. Słowiański 17

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in. przygotowywanie i podejmowanie czynności niezbędnych do realizacji następujących zadań:

 • wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Malborku;

 • wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym

 • wynikających z ustawy o finansach publicznych

 • wynikających z ustawy o rachunkowości

 • współpraca z odpowiednimi jednostkami i instytucjami w zakresie zadań wydziału,

 • rozliczanie finansowe i prowadzenie oceny kwalifikalności kosztów związanych z realizacją projektów unijnych;

 • przygotowywanie dokumentacji do wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programów unijnych;

 • obsługa interesantów w zakresie prowadzonych spraw,

 • wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;

 • minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku pracy;

 • znajomość przepisów prawnych, w szczególności ustaw: o samorządzie powiatowym, o finansach publicznych, o rachunkowości;

 • umiejętność obsługi komputera, w szczególności umiejętność obsługi systemu SL2014;

 • praktyczna wiedza o nowej perspektywie dotycząca projektów na lata 2014 - 2020;

 • posiadanie obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;

 • przedłożenie wskazanych poniżej dokumentów.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracja;

 • praktyczna znajomość zasad rozliczania projektów; obsługa programów finansowo - księgowych;

 • umiejętność pracy w zespole;

 • umiejętność przygotowywania projektów uchwał;

 • zdolność do analitycznego myślenia i samodzielność w działaniu;

 • posiadanie prawa jazdy;

 

Informacja o podstawowych warunkach pracy obowiązujących na danym stanowisku:

 1. Norma dobowa czasu pracy wynosi: 8 godzin,

 2. Norma tygodniowa czasu pracy wynosi: 40 godzin,

 3. Wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane raz w miesiącu,

 4. Urlop wypoczynkowy:

-  urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze:

20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Przy czym 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy w związku z obowiązującym rozkładem czasu pracy.

 1. Nie obejmuje Pana/Panią żaden układ zbiorowy pracy,

 2. Okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi:

 • okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

 • miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata,

 1. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa   w art. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o pracownikach samorządowych (tj.: Dz.U. z 2018r. poz. 1260.), umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Malborku,   w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, we wrześniu 2018 r. wynosił 17,63%.

 

Oferty zawierające: życiorys (CV), list motywacyjny, kserokopię dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom uczelni wyższej , świadectwo) i inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach, kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające wymagany staż pracy, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na dane stanowisko, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności (osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe) oraz kwestionariusz personalny prosimy przesyłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17

82-200 Malbork

lub dostarczyć do sekretariatu Starostwa, mieszczącego się w Starostwie Powiatowym w Malborku, pokój nr 24 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2018 roku do godz. 1400. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty winny być zamieszczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej i oznaczonej : „Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowym.”

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Malborku tel. (055) 646 04 10.

 

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018rr. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000 )”.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.powiat.malbork.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Malborku, Plac Słowiański 17.

Malbork, dnia 11.10.2018r

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 11-10-2018 15:16:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patrycja Pawlikowska 11-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 11-10-2018 15:17:17