Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na wolne stanowisko pracy - Dyrektor Wydziału Edukacji

Starosta Powiatu Malborskiego

OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektora Wydziału Edukacji

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Starostwie Powiatowym w Malborku, Pl. Słowiański 17

 

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in. przygotowywanie i podejmowanie czynności niezbędnych do realizacji następujących zadań:

 • organizowanie i nadzorowanie realizacji zadań ustalonych dla wydziału, określonych w regulaminie organizacyjnym Starostwa ( Uchwała NR 440/2018 Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Malborku )
 • nadzór nad sprawami związanymi z zapewnieniem szkołom i placówkom oświatowo - wychowawczym powiatu odpowiednich warunków do pełnej realizacji programu nauczania
  i wychowania;
 • współdziałanie z Radą Powiatu, Zarządem Powiatu, Kuratorem Oświaty, dyrektorami szkół
  i placówek oświatowych, dyrektorami powiatowych jednostek organizacyjnych oraz innymi instytucjami, związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników oświaty w zakresie pełnej realizacji zadań wydziału;
 • prowadzenie nadzoru nad działalnością szkół specjalnych i ponadgimnazjalnych, placówek oświatowo - wychowawczych i poradni psychologiczno - pedagogicznej, a w szczególności nad przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów, prawidłowości dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem;
 • realizowanie zadań w zakresie oświaty, w tym m.in. dotyczących:
 • przygotowywania projektów aktów prawnych w zakresie tworzenia, przekształcania i likwidacji szkół i placówek oświaty publicznej,
 • dotacji dla placówek niepublicznych,
 • nadzoru nad działalnością szkół niepublicznych w zakresie powierzonych zadań,
 • ewidencji placówek oświaty publicznej, organizacji pracy szkół i placówek,
 • realizacji funduszy specjalnych i celowych,
 • nadzoru nad programami stypendialnymi dla uczniów i studentów,
 • organizowania i przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 • przeprowadzania egzaminów na wyższe stopnie awansu zawodowego dla nauczycieli,
 • kierowania uczniów do szkół, placówek specjalnych i ośrodków wychowawczych;
 • analiza arkuszy organizacyjnych szkół;
 • znajomość podstawowych zasad pozyskiwania środków zewnętrznych i aplikowania do programów pomocowych;
 • przygotowywanie projektów aktów prawnych organów powiatu w sprawach wymagających decyzji tych organów;
 • udzielanie informacji dot. spraw objętych właściwością wydziału i informacji publicznej;
 • redagowanie pism urzędowych objętych właściwością Wydziału.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe preferowane wykształcenie pedagogiczne, prawne, administracyjne, ekonomiczne;
 • co najmniej 5 letni staż pracy, w tym 3 lata stażu na stanowisku kierowniczym lub w urzędach o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2018r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.
 • z 2018 r. poz. 1260)
 • znajomość przepisów prawnych, w szczególności ustaw: o samorządzie powiatowym, kodeks postępowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych; prawo o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, finansów publicznych;
 • umiejętność obsługi komputera, w szczególności Pakiet Office, obsługa programu SIO;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
 • przedłożenie wskazanych powyżej dokumentów.

Wymagania dodatkowe:

 • studia podyplomowe bądź kurs kwalifikacyjny w zakresie organizacji i zarządzania oświatą;
 • umiejętność zarządzania zespołem, wysoki poziom umiejętności związanych z komunikacją interpersonalną,
 • umiejętność planowania i rozliczania pracy zespołu oraz dobra organizacja pracy;
 • wysoka kultura osobista i samodzielność,
 • zdolności analityczne oraz otwartość na postęp organizacyjny i techniczny;
 • umiejętność działania pod presją czasu;
 • sumienność i dyspozycyjność

Informacja o podstawowych warunkach pracy obowiązujących na danym stanowisku:

 1. Norma dobowa czasu pracy wynosi: 8 godzin,
 2. Norma tygodniowa czasu pracy wynosi: 40 godzin,
 3. Wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane raz w miesiącu,
 4. Urlop wypoczynkowy:

- urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze:

20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Przy czym 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy w związku z obowiązującym rozkładem czasu pracy.

 1. Nie obejmuje Pana/Panią żaden układ zbiorowy pracy,
 2. Okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi:
 • okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

 1. miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3    miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata,

 1. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o pracownikach samorządowych (tj.: Dz.U. z 2018r. poz. 1260.), umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Malborku,
w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
, w lipcu 2018 r. wynosił 16,97%.

 

Oferty zawierające: życiorys (CV), list motywacyjny, kserokopię dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom uczelni wyższej , świadectwo) i inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach, kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające wymagany staż pracy, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na dane stanowisko, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności (osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe) oraz kwestionariusz personalny prosimy przesyłać na adres:

 

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17

82-200 Malbork

lub dostarczyć do sekretariatu Starostwa, mieszczącego się w Starostwie Powiatowym w Malborku, pokój nr 24 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 sierpnia 2018 roku do godz. 1400. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty winny być zamieszczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej i oznaczonej : „Nabór na stanowisko Dyrektora Wydziału  Edukacji”.

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Wydziału Organizacyjnego tel. (055) 646 04 10.

 

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.)”.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.powiat.malbork.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Malborku, Plac Słowiański 17.

           

Malbork, dnia 14.08.2018r.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Dyrektor EK 08.2018.pdf (PDF, 23KB) 2018-08-14 12:52:05 116 razy
2 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ.docx (DOCX, 13KB) 2018-08-14 12:52:05 90 razy
3 OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOSCI.doc (DOC, 23KB) 2018-08-14 12:52:05 85 razy
4 OŚWIADCZENIE O PEŁNI PRAW I STANIE ZDROWIA.doc (DOC, 23KB) 2018-08-14 12:52:05 89 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Szarmach 14-08-2018 12:52:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Szarmach 14-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Paweł Szarmach 14-08-2018 12:52:05