Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Wydziale Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji

Starosta Powiatu Malborskiego

OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektora w Wydziale Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Starostwie Powiatowym w Malborku, Pl. Słowiański 17

 

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in. przygotowywanie i podejmowanie czynności niezbędnych do realizacji następujących zadań:

 • wynikających z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, finansów publicznych;;
 • wynikających z ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego; Prawo Zamówień Publicznych;
 • wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym;
 • analiza potrzeb zgłaszanych przez Powiat Malborski i jego jednostki organizacyjne w korelacji z ogłoszonymi naborami wniosków o dofinansowanie ze środków UE;
 • wsparcie w zakresie opracowywania projektów i przygotowywania wniosków aplikacyjnych na dofinansowywanie ze źródeł pozabudżetowych;
 • współpraca z odpowiednimi jednostkami i instytucjami w zakresie zadań wydziału; organizacja spotkań informacyjnych dotyczących realizacji projektów;
 • monitorowanie realizacji projektów  w zakresie ich zgodności z harmonogramem; sporządzanie raportów i analiz , sprawozdań z przebiegu realizacji projektów;
 • promocja projektów zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej;
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • obsługa Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014;
 • biegła znajomość języka angielskiego;
 • obsługa interesantów w zakresie prowadzonych spraw;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe ( zarządzanie, marketing, administracja, ekonomia)
 • co najmniej trzyletni staż pracy  w tym staż związany z marketingiem i zarządzaniem;
 • znajomość przepisów prawnych, w szczególności ustaw: o samorządzie powiatowym, kodeks postępowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych; z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, finansów publicznych;
 • umiejętność obsługi komputera, w szczególności Pakiet Office, obsługa Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
 • przedłożenie wskazanych poniżej dokumentów.

Wymagania dodatkowe:

 • studia podyplomowe
 • znajomość procedur przygotowania oraz realizacji projektów współfinansowanych przez UE;
 • znajomość podstawowych zasad finansowania projektów realizowanych ze środków krajowych i zagranicznych;
 • umiejętność pracy w zespole indywidualne rozwiązywanie problemów, odpowiedzialność,  dokładność, umiejętność analitycznego myślenia; życzliwe podejście do interesanta ;

Informacja o podstawowych warunkach pracy obowiązujących na danym stanowisku:

 1. Norma dobowa czasu pracy wynosi: 8 godzin,
 2. Norma tygodniowa czasu pracy wynosi: 40 godzin,
 3. Wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane raz w miesiącu,
 4. Urlop wypoczynkowy:

- urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze:

20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Przy czym 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy w związku z obowiązującym rozkładem czasu pracy.

 1. Nie obejmuje Pana/Panią żaden układ zbiorowy pracy,
 2. Okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi:
 • okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

 1. miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3    miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata,

 1. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o pracownikach samorządowych (tj.: Dz.U. z 2018r. poz. 1260.), umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Malborku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w lipcu 2018 r. wynosił 16,97%.

 

Oferty zawierające: życiorys (CV), list motywacyjny, kserokopię dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom uczelni wyższej , świadectwo) i inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach, kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające wymagany staż pracy, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na dane stanowisko, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności (osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe) oraz kwestionariusz personalny prosimy przesyłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17

82-200 Malbork

lub dostarczyć do sekretariatu Starostwa, mieszczącego się w Starostwie Powiatowym w Malborku, pokój nr 24 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2018 roku do godz. 1400. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty winny być zamieszczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej i oznaczonej : „Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji.”

Szczegółowych informacji udziela Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej  Starostwa Powiatowego w Malborku tel. (055) 646 04 10.

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.)”.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.powiat.malbork.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Malborku, Plac Słowiański 17.

            Malbork, dnia 10.08.2018r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 OGŁOSZENIE na Inspektora 08.2018r..pdf (PDF, 18KB) 2018-08-10 10:07:39 133 razy
2 Opis i charakterystyka stanowiska - Inspektor w RI.pdf (PDF, 17KB) 2018-08-10 10:07:39 131 razy
3 OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOSCI.doc (DOC, 23KB) 2018-08-10 10:07:39 108 razy
4 OŚWIADCZENIE O PEŁNI PRAW I STANIE ZDROWIA.doc (DOC, 23KB) 2018-08-10 10:07:39 95 razy
5 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ.docx (DOCX, 13KB) 2018-08-10 10:07:39 126 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Szarmach 10-08-2018 10:07:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Szarmach 10-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Paweł Szarmach 10-08-2018 10:08:48