Nabór na stanowisko Referent ds. pieczy instytucjonalnej, usamodzielnień i świadczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MALBORKU

OGŁASZA

NABÓR NA STANOWISKO

REFERENT DS PIECZY INSTYTUCJONALNEJ, USAMODZIELNIEŃ I ŚWIADCZEŃ

 

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, ul. Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

II. OKREŚLENIE STANOWISKA: Referent zespołu ds pieczy instytucjonalnej, usamodzielnień i świadczeń

III. WYMIAR ETATU: pełen etat

IV. FORMA ZATRUDNIENIA: umowę o pracę

V. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 2. Nieposzlakowana opinia,

 3. Obywatelstwo polskie,

 4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 5. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie,

   

   1. 1. Wykształcenie i niezbędne wymagania:

 1. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub średnie na kierunkach administracjii, ekonomii, pedagogiki lub pokrewnych

 2. znajomość aktów prawnych: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 3. znajomość obsługi komputera z dostępem do Internetu, umiejętność redagowania pism, przyswajanie i umiejętność posługiwania się obowiązującymi aktami prawnymi na danym stanowisku pracy;

2. Wymagania dodatkowe:

 

 

 1. Znajomośc lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami

 2. Znajomość przepisów samorządowych

 3. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych (np. Program POMOST STD)

 4. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

 5. Umiejętność pracy w zespole,

 6. Odporność na sytuacje stresowe

 7. Dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność.

VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej w ramach projektów PCPR realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 2. przygotowywanie wniosków i realizacja projektów dofinansowywanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 3. prowadzenie spraw w zakresie ubiegania się o środki finansowe rządowe – dotacje ( programy, projekty, zawieranie umów, rozliczanie)

 4. prowadzenie spraw dotyczących egzekucji w administracji w zakresie rodziców biologicznych zobowiązanych do odpłatności; wypełnianie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego osób spełniających warunki do egzekwowania należności

 5. prowadzenie dokumentacji, przygotowywanie oraz prowadzenie usamodzielnień osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze

 6. prowadzenie dokumentacji, przygotowywanie oraz prowadzenie usamodzielnień osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze

 7. sporządzanie list wypłat dla osób usamodzielnianych w zakresie pomocy finansowej na kontynuowanie nauki oraz przyznawanie innych świadczeń pieniężnych;

 8. planowanie środków finansowych na realizację zadań z zakresu świadczeń dla osób usamodzielnianych

 9. prowadzenie poradnictwa specjalistycznego na rzecz osób usamodzielnianych, rodziców biologicznych

 10. wydawanie decyzji dotyczących odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych

 11. planowanie środków na realizację zadań związanych z pieczą zastępczą

 12. prowadzenie obsługi POMOST

 13. prowadzenie Rejestru Dłużników – wprowadzanie danych do Biura Informacji Gospodarczej

 14. przyjmowanie wniosków i sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń pieniężnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

 15. sporządzanie list wypłat świadczeń pieniężnych dla osób uprawnionych

 16. przygotowanie projektów porozumień między Powiatami w sprawie ponoszenia kosztów utrzymania dzieci z poza Powiatu Malborskiego umieszczonych w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej na terenie Powiatu Malborskiego i prowadzenie dokumentacji finansowej w tym zakresie

 17. przygotowywanie sprawozdawczości finansowej i ilościowej

 18. prowadzenie postępowań w sprawie ponoszenia wydatków przez gminy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej

 19. przygotowywanie skierowań dzieci do placówek opiekuńczo- wychowawczych

 20. nadzorowanie usług opiekuńczo wychowawczych w placówkach opiekuńczo wychowawczych prowadzonych przez Powiat lub na jego zlecenie

  21) sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji zadań

   

VII. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony czytelnie kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z numerem telefonu kontaktowego, według załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 2. CV

 3. list motywacyjny – czytelny i podpisany.

 4. Kserokopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji.

 5. Kserokopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego (np. referencje, świadectwa pracy, zakresy czynności).

 6. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art.23 Kodeksu karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe, według załącznika nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 7. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 23 Kodeksu karnego o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, według załącznika nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 8. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku główny księgowy, według załącznika nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

 9. oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko referent zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.), według załącznika nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Wszystkie dokumenty aplikacyjne powinny być wypełnione i sporządzone w sposób czytelny.

 

W przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

 

VIII. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 17.08.2018r. do godz. 15:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, ul. Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Nabór na stanowisko: Referent ds pieczy instytucjonalnej, usamodzielnień i świadczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku” (decyduje data doręczenia dokumentów do PCPR w Malborku).

 

2. Informacje dodatkowe:

 1. Oferty, które wpłyną do PCPR w Malborku po terminie określonym w pkt VIII ppkt 1 nie będą rozpatrywane i nie podlegają archiwizacji.

 2. Ostateczna decyzja o zatrudnieniu na stanowisko pracownik socjalny nastąpi po analizie złożonych dokumentów, testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru zostanie przekazana telefonicznie.

 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.

 4. Dane będą przetwarzane na podstawie zgody kandydata w celu przeprowadzenia naboru.

 5. Dodatkowych informacji udziela:

Pani Wioletta Jachim – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, pod numerem telefonu 55 647-15-45 w godzinach 8:00 – 15:00.

 

 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku

Wioletta Jachim

Załączniki do pobrania

1 27_07_2018_08_10_48_oświadczenie zał 4.odt (ODT, 14KB) 2018-07-27 08:10:48 69 razy
2 ogłoszenie referent świadczenia.pdf (PDF, 19KB) 2018-07-24 08:14:23 77 razy
3 kwestionariusz zał1.odt (ODT, 15KB) 2018-07-24 08:14:23 70 razy
4 oświadczenie zał2.odt (ODT, 13KB) 2018-07-24 08:14:23 79 razy
5 oświadczenie zał 3.odt (ODT, 13KB) 2018-07-24 08:14:23 70 razy
6 oświadczenie zał 4.odt (ODT, 14KB) 2018-07-24 08:14:23 14 razy
7 oświadczenie zał 5.odt (ODT, 15KB) 2018-07-24 08:14:23 70 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 24-07-2018 08:14:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Kot 24-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 27-07-2018 08:10:48