Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na stanowisko Referent ds. pieczy instytucjonalnej, usamodzielnień i świadczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MALBORKU

OGŁASZA

NABÓR NA STANOWISKO

REFERENT DS PIECZY INSTYTUCJONALNEJ, USAMODZIELNIEŃ I ŚWIADCZEŃ

 

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, ul. Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

II. OKREŚLENIE STANOWISKA: Referent zespołu ds pieczy instytucjonalnej, usamodzielnień i świadczeń

III. WYMIAR ETATU: pełen etat

IV. FORMA ZATRUDNIENIA: umowę o pracę

V. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 2. Nieposzlakowana opinia,

 3. Obywatelstwo polskie,

 4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 5. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie,

   

   1. 1. Wykształcenie i niezbędne wymagania:

 1. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub średnie na kierunkach administracjii, ekonomii, pedagogiki lub pokrewnych

 2. znajomość aktów prawnych: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 3. znajomość obsługi komputera z dostępem do Internetu, umiejętność redagowania pism, przyswajanie i umiejętność posługiwania się obowiązującymi aktami prawnymi na danym stanowisku pracy;

2. Wymagania dodatkowe:

 

 

 1. Znajomośc lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami

 2. Znajomość przepisów samorządowych

 3. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych (np. Program POMOST STD)

 4. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

 5. Umiejętność pracy w zespole,

 6. Odporność na sytuacje stresowe

 7. Dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność.

VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej w ramach projektów PCPR realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 2. przygotowywanie wniosków i realizacja projektów dofinansowywanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 3. prowadzenie spraw w zakresie ubiegania się o środki finansowe rządowe – dotacje ( programy, projekty, zawieranie umów, rozliczanie)

 4. prowadzenie spraw dotyczących egzekucji w administracji w zakresie rodziców biologicznych zobowiązanych do odpłatności; wypełnianie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego osób spełniających warunki do egzekwowania należności

 5. prowadzenie dokumentacji, przygotowywanie oraz prowadzenie usamodzielnień osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze

 6. prowadzenie dokumentacji, przygotowywanie oraz prowadzenie usamodzielnień osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze

 7. sporządzanie list wypłat dla osób usamodzielnianych w zakresie pomocy finansowej na kontynuowanie nauki oraz przyznawanie innych świadczeń pieniężnych;

 8. planowanie środków finansowych na realizację zadań z zakresu świadczeń dla osób usamodzielnianych

 9. prowadzenie poradnictwa specjalistycznego na rzecz osób usamodzielnianych, rodziców biologicznych

 10. wydawanie decyzji dotyczących odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych

 11. planowanie środków na realizację zadań związanych z pieczą zastępczą

 12. prowadzenie obsługi POMOST

 13. prowadzenie Rejestru Dłużników – wprowadzanie danych do Biura Informacji Gospodarczej

 14. przyjmowanie wniosków i sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń pieniężnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

 15. sporządzanie list wypłat świadczeń pieniężnych dla osób uprawnionych

 16. przygotowanie projektów porozumień między Powiatami w sprawie ponoszenia kosztów utrzymania dzieci z poza Powiatu Malborskiego umieszczonych w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej na terenie Powiatu Malborskiego i prowadzenie dokumentacji finansowej w tym zakresie

 17. przygotowywanie sprawozdawczości finansowej i ilościowej

 18. prowadzenie postępowań w sprawie ponoszenia wydatków przez gminy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej

 19. przygotowywanie skierowań dzieci do placówek opiekuńczo- wychowawczych

 20. nadzorowanie usług opiekuńczo wychowawczych w placówkach opiekuńczo wychowawczych prowadzonych przez Powiat lub na jego zlecenie

  21) sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji zadań

   

VII. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony czytelnie kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z numerem telefonu kontaktowego, według załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 2. CV

 3. list motywacyjny – czytelny i podpisany.

 4. Kserokopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji.

 5. Kserokopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego (np. referencje, świadectwa pracy, zakresy czynności).

 6. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art.23 Kodeksu karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe, według załącznika nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 7. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 23 Kodeksu karnego o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, według załącznika nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 8. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku główny księgowy, według załącznika nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

 9. oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko referent zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.), według załącznika nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Wszystkie dokumenty aplikacyjne powinny być wypełnione i sporządzone w sposób czytelny.

 

W przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

 

VIII. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 17.08.2018r. do godz. 15:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, ul. Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Nabór na stanowisko: Referent ds pieczy instytucjonalnej, usamodzielnień i świadczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku” (decyduje data doręczenia dokumentów do PCPR w Malborku).

 

2. Informacje dodatkowe:

 1. Oferty, które wpłyną do PCPR w Malborku po terminie określonym w pkt VIII ppkt 1 nie będą rozpatrywane i nie podlegają archiwizacji.

 2. Ostateczna decyzja o zatrudnieniu na stanowisko pracownik socjalny nastąpi po analizie złożonych dokumentów, testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru zostanie przekazana telefonicznie.

 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.

 4. Dane będą przetwarzane na podstawie zgody kandydata w celu przeprowadzenia naboru.

 5. Dodatkowych informacji udziela:

Pani Wioletta Jachim – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, pod numerem telefonu 55 647-15-45 w godzinach 8:00 – 15:00.

 

 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku

Wioletta Jachim

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 27_07_2018_08_10_48_oświadczenie zał 4.odt (ODT, 14KB) 2018-07-27 08:10:48 119 razy
2 ogłoszenie referent świadczenia.pdf (PDF, 19KB) 2018-07-24 08:14:23 153 razy
3 kwestionariusz zał1.odt (ODT, 15KB) 2018-07-24 08:14:23 121 razy
4 oświadczenie zał2.odt (ODT, 13KB) 2018-07-24 08:14:23 131 razy
5 oświadczenie zał 3.odt (ODT, 13KB) 2018-07-24 08:14:23 119 razy
6 oświadczenie zał 4.odt (ODT, 14KB) 2018-07-24 08:14:23 17 razy
7 oświadczenie zał 5.odt (ODT, 15KB) 2018-07-24 08:14:23 126 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 24-07-2018 08:14:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Kot 24-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 27-07-2018 08:10:48