Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (2 stanowiska)

Starosta Powiatu Malborskiego

OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE DWA STANOWISKA PRACY

Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Starostwie Powiatowym w Malborku, Pl. Słowiański 17

 

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in. przygotowywanie i podejmowanie czynności niezbędnych do realizacji następujących zadań:

 • wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym;;

 • wynikających z ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego

 • wynikających z ustawy Prawo geodezyjne;

 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem materiałów do zgłoszeń geodezyjnych oraz przyjmowanie dokumentacji geodezyjnej;

 • współpraca z odpowiednimi jednostkami i instytucjami w zakresie zadań wydziału;

 • obsługa interesantów w zakresie udostępniania materiałów z zasobu ;

 • wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe ( pożądane kierunkowe z zakresu geodezji)

 • co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej;

 • znajomość przepisów prawnych, w szczególności ustaw: o samorządzie powiatowym, kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych, ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych,

 • ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych; ogólna znajomość warunków umów o udostępnianie tych baz;

 • umiejętność obsługi komputera, w szczególności Pakiet Office; mile widziana znajomość obsługi programu Ewid 2007;

 • posiadanie obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;

 • przedłożenie wskazanych poniżej dokumentów.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole indywidualne rozwiązywanie problemów, odpowiedzialność, dokładność, życzliwe podejście do interesanta ;

Informacja o podstawowych warunkach pracy obowiązujących na danym stanowisku:

 1. Norma dobowa czasu pracy wynosi: 8 godzin,

 2. Norma tygodniowa czasu pracy wynosi: 40 godzin,

 3. Wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane raz w miesiącu,

 4. Urlop wypoczynkowy:

-  urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze:

20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Przy czym 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy w związku z obowiązującym rozkładem czasu pracy.

 1. Nie obejmuje Pana/Panią żaden układ zbiorowy pracy,

 2. Okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi:

 • okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy
  i wynosi:

2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

 • miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata,

 1. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa   w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj.: Dz.U. z 2016r. poz. 902 ze zm.), umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Malborku,   w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w maju 2018 r. wynosił 16,97%.

 

Oferty zawierające: życiorys (CV), list motywacyjny, kserokopię dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom uczelni wyższej) i inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach, kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające wymagany staż pracy, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na dane stanowisko, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności (osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe) oraz kwestionariusz personalny prosimy przesyłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17

82-200 Malbork

lub dostarczyć do sekretariatu Starostwa, mieszczącego się w Starostwie Powiatowym w Malborku, pokój nr 24 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2018 roku do godz. 1400. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty winny być zamieszczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej i oznaczonej : „Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości- Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Malborku tel. (055) 646 04 09.

 

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.)”.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.powiat.malbork.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Malborku, Plac Słowiański 17.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 29-06-2018 08:25:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Szarmach 28-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 29-06-2018 08:27:47