Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku, Pl. Słowiański 17

Starosta Powiatu Malborskiego

OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Starostwie Powiatowym w Malborku, Pl. Słowiański 17

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie średnie;
2) posiadanie minimum 3-letniego stażu pracy;
3) posiadanie obywatelstwa polskiego;
4) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;
5) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
6) niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) nieposzlakowana opinia;
8) znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawnych, w szczególności ustaw:
− o samorządzie powiatowym,
− Kodeks postępowania administracyjnego,
− Prawo o ruchu drogowym z zakresu rejestracji pojazdów,
− o opłacie skarbowej;
− rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczeń pojazdów.
9) znajomość obsługi komputera, w szczególności Pakiet Office,
10) umiejętność pracy w zespole, indywidualne rozwiązywanie problemów, życzliwe podejście do interesantów, odpowiedzialność, dokładność, dyspozycyjność, komunikatywność;
11) przedłożenie wskazanych poniżej dokumentów.

2. Wymagania dodatkowe:
1) wykształcenie wyższe;
2) staż pracy w administracji publicznej;
3)znajomość systemu „Pojazd”;
4)łatwość uczenia się nowych rzeczy, unikanie konfliktów w miejscu pracy.

3. Zakres wykonywanych zadań:
1) rejestracja pojazdów;
2) wydawanie dowodów rejestracyjnych;
3) dokonywanie w dowodach rejestracyjnych adnotacji urzędowych;
4) wprowadzanie do systemu „Pojazd” danych, które nie przeszły procesów migracji;
5) prowadzenie wykazów pojazdów i dokumentacji komunikacyjnych.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) miejsce pracy: 82-200 Malbork Pl. Słowiański 17
2) wymiar czasu pracy: pełny etat
3) norma dobowa czasu pracy wynosi: 8 godzin
4) norma tygodniowa czasu pracy wynosi: 40 godzin
5) wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane raz w miesiącu
6) urlop wypoczynkowy:
- urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze:
20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
Przy czym 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.
Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy w związku z obowiązującym rozkładem czasu pracy
7) nie obejmuje Pana/Panią żaden układ zbiorowy pracy
8) okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi:
− okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata,
9) w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 530), umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu maju 2024 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Malborku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6 %.

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach,
4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające wymagany staż pracy,
5) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na dane stanowisko,
6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie o niekaralności (osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
8) kwestionariusz personalny.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 18.06.2024 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17 82-200 Malbork pokój nr 24 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg.”

lub przesłać pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

z dopiskiem jak wyżej

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)”.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.powiat.malbork.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Malborku, Plac Słowiański 17.

 

Malbork, dnia 07.06.2024 r.

 

Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Malborku
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) tzw. RODO informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Malborski – Starostwo Powiatowe w Malborku Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork
2. Kontakt do inspektora ochrony danych mail: iod@powiat.malbork.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530 ze zm.). W pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, to jest zgody osoby, której dane dotyczą.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do zakończenia procedury rekrutacyjnej, a następnie przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania. W przypadku zatrudnienia dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszało przepisy RODO.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie niezbędnych danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności przez Administratora.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ (DOCX, 12.28Kb) 2024-06-07 10:09:52 14
OGŁOSZENIE O NABORZE (PDF, 351.02Kb) 2024-06-07 10:09:52 18
OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOSCI (DOC, 26.00Kb) 2024-06-07 10:09:52 11
OŚWIADCZENIE O PEŁNI PRAW I STANIE ZDROWIA (DOC, 27.00Kb) 2024-06-07 10:09:52 13
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aleksandra Marchaj

Data wytworzenia:
07 cze 2024

Osoba dodająca informacje

Karol Wasiluk

Data publikacji:
07 cze 2024, godz. 10:09

Osoba aktualizująca informacje

Karol Wasiluk

Data aktualizacji:
07 cze 2024, godz. 10:09