Zawiadomienie o VI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 28.05.2015r. godz. 14:00

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r.
poz. 595 z późn. zm.), zwołuję
VI Sesję Rady Powiatu Malborskiego, która
odbędzie się w dniu 28 maja 2015r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17,
z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie prawomocności.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Wręczenie Nagrody Starosty Powiatu Malborskiego najlepszym absolwentom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Malborski w roku szkolnym 2014/2015.

 5. Wręczenie nagrody dla sportowców biorących udział w Mistrzostwach Europy IKO Kyokushin Karate.

 6. Przyjęcie Protokołu z V Sesji Rady Powiatu.

 7. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.

 8. Interpelacje i zapytania.

 9. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2014r. oraz uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2014 rok:
  a) projekt uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2014 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu,
  b) Uchwała Nr 018/p119/R/IV/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 26 marca 2015r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za 2014 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu,
  c) informacja z dokonanych umorzeń, rozłożeń na raty oraz odroczeń terminu zapłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w 2014 roku - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu,
  d) Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Malborskiego według stanu na dzień 31.12.2014r. - referuje Ryszard Dominik, dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości,
  e) wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 5 maja 2015r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Malborskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za 2014 rok - referuje Marek Rukat, przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
  f) Uchwała Nr 058/p119/A/IV/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 maja 2015r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego - referuje Marek Rukat, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
  g) projekt uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2014 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu,
  h) dyskusja,
  i) głosowanie nad podjęciem uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2014 rok,
  j) głosowanie nad podjęciem uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2014 rok.

 10. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia w 2015 roku pomocy finansowej Gminie Nowy Staw - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 11. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 12. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 13. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014” -referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 14. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych i ruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu malborskiego, sposobu jej rozliczania i kontroli wykorzystania - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 15. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej - referuje Anna Sawirska, kierownik PCPR w Malbork.

 16. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r. - referuje Paweł Szarmach, p.o. dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej.

 17. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Malborku - referuje Paweł Szarmach, p. o. dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej.

 18. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej dotyczącej współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach Żuławskiego Obszaru Funkcjonalnego - referuje Maciej Rusek, dyrektor Wydziału Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji.

 19. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka na lata 2014-2020 opracowanej w ramach projektu pn. ,,Zintegrowana Współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno - gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka'' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 - referuje Maciej Rusek, dyrektor Wydziału Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji.

 20. Informacja o realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy oraz o sytuacji na rynku pracy w powiecie malborskim za 2014 rok - referuje Joanna Reszka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

 21. Informacja o stanie dróg powiatu malborskiego oraz z realizacji zadań w zakresie jego poprawy w 2015 roku - referuje Andrzej Szymański, dyrektor Zarządu Dróg Powiatu.

 22. Informacja o działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2014 roku - referuje Anna Niklewska, Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

 23. Ocena funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie powiatu malborskiego - referuje Roman Procyk, dyrektor Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg.

 24. Informacja o działalności Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Malborku za 2014 rok oraz perspektywy jego rozwoju - referuje Artur Piotrowicz, prezes PCZ Sp. z o. o.

 25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 26. Wolne wnioski i oświadczenia.

 27. Zamknięcie VI Sesji Rady Powiatu Malborskiego.

Pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego do pracy w organach powiatu na podstawie: (Art. 22 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.).

 

Z poważaniem,

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MALBORSKIEGO

Bogdan Kułakowski

Załączniki do pobrania

1 Zawiadomienie.pdf (PDF, 45KB) 2015-05-21 13:11:59 231 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 21-05-2015 13:11:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Lorenz 19-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 21-05-2015 13:14:47