Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 14.05.2014 godz. 15:00

BR.0002.4.2014

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.), zwołuję

XXXV Sesję Rady Powiatu Malborskiego, która odbędzie sięw dniu 14 maja 2014r. o godz. 15:00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17, z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie prawomocności.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie Protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu.

 5. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu (Załącznik Nr 1).

 6. Interpelacje i zapytania.

 7. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2013r. oraz uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2013 rok:

 1. projekt uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2013 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu,

 2. Uchwała Nr 039/p119/R/IV/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za 2013 rok.

 3. informacja z dokonanych umorzeń, rozłożeń na raty oraz odroczeń terminu zapłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w 2013 roku.

 4. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Malborskiego według stanu na dzień 31.12.2013r. - referuje Ryszard Dominik, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

 5. wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Malborskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za 2013 rok - referuje Mirosław Jasiński, przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

 6. Uchwała Nr 047/p119/A/IV/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego - referuje Mirosław Jasiński, przewodniczący Komisji Rewizyjnej (Załącznik Nr 2).

 7. projekt uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2013 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu,

 8. dyskusja,

 9. głosowanie nad podjęciem uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2013 rok,

 10. głosowanie nad podjęciem uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2013 rok.

 1. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej Gminie Miłoradz - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu (Załącznik Nr 3).

 2. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu (Załącznik Nr 4).

 3. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu (Załącznik Nr 5).

 4. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2014-2030 - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu (Załącznik Nr 6).

 5. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013” -referuje Sylwia Grabowska, naczelnik Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 6. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej - referuje Anna Sawirska, kierownik PCPR w Malborku (Załącznik Nr 7).

 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Malborski pomocy finansowej Gminie Lichnowy, Gminie Miłoradz i Gminie Nowy Staw z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - referuje Bogusława Luterek, naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa (Załącznik Nr 8).

 8. Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli w sprawie skargi na działalność PCPR w Malborku - referuje Mirosław Jasiński, przewodniczący Komisji Rewizyjnej (Załącznik Nr 9).

 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi - referuje Piotr Szwedowski, przewodniczący Rady Powiatu (Załącznik Nr 10).

 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 11. Wolne wnioski i oświadczenia.

 12. Zamknięcie XXXV Sesji Rady Powiatu Malborskiego.

Pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego do pracy w organach powiatu na podstawie: (Art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.).

Z poważaniem,

Piotr Szwedowski

Przewodniczący Rady Powiatu Malborskiego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 09-05-2014 08:37:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Marszałkowska 07-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 09-05-2014 09:40:37