Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - WB

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - do podstawowych zadań Wydziału należy realizacja zadań związanych z planowaniem, przygotowywaniem i reagowaniem w sytuacjach kryzysowych, organizowanie współdziałania sił ratowniczych na terenie powiatu, rejestrowanie i oznaczanie wchodzących i wychodzących dokumentów niejawnych, prowadzenie kancelarii tajnej, prowadzenie spraw związanych z akcją kurierską, organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej, prowadzenie spraw przeciwpożarowych.


Pokój nr 222
tel.+48 55 646 0 418
tel. fax +48 55 646 0 417

Do ważniejszych działań wydziału należy:

Z zakresu zadań reagowania kryzysowego:

 1. Powołanie i organizacja powiatowego zespołu reagowania kryzysowego.
 2. Opracowanie powiatowego planu reagowania kryzysowego.
 3. Opracowanie powiatowego planu operacyjnego ochrony przed powodzią.
 4. Utworzenie, wyposażenie i utrzymanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.
 5. Opracowanie i bieżąca aktualizacja planu osiągania wyższych stanów gotowości urzędu do reagowania na sytuacje kryzysowe.

  Z zakresu zadań Powiatowego Centrum Reagowania Kryzysowego:
 6. Pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.
 7. Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej.
 8. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności.
 9. Współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska.
 10. Wspóldziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.
 11. Dokumentowanie działań podejmowanych przez Centrum.
 12. Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
 13. Obsługa administracyjno-biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście.

  Z zakresu zadań obrony cywilnej:
 14. Ustalanie zadań, kontrolowanie ich realizacji oraz koordynowanie i kierowanie działalnością w zakresie przygotowania i realizacji.
 15. Dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej.
 16. Opracowanie oraz opiniowanie planów obrony cywilnej i planów działania.
 17. Organizowanie i koordynowanie szkoleń ludności w zakresie obrony cywilnej oraz ćwiczeń obrony cywilnej.
 18. Przygotowanie i zapewnienie działania: systemu wykrywania i alarmowania, systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, łączności dla potrzeb obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz systemu syren alarmowych.
 19. Tworzenie i przygotowanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej.
 20. Przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze oraz zapewnienie jej transportu, warunków bytowych z pomocą przedmedyczną, medyczną i społeczną.
 21. Planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem.
 22. Planowanie i zapewnienie ochrony dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem.
 23. Wyznaczenie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielenia pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia pomocy.
 24. Zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody do urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych.
 25. Integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym saniatarno-epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska.
 26. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej.
 27. Współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej.
 28. Opracowanie informacji dotyczących realizacji zadań oraz kontrola przygotowań formacji obrony cywilnej do prowadzenia działań ratowniczych.
 29. Ustalenie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej.
 30. Przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.
 31. Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem "Stanowiska Kierowania Starosty".

  Zzakresu spraw obronnych:
 32. Planowanie zadań obronnych oraz opracowanie dokumentacji dla stanów podwyższonych gotowości obronnej.
 33. Opracowanie planu wykorzystania służby zdrowia do celów obronnych państwa i realizacja zadań z niego wynikających.
 34. Opracowanie planu ochrony zabytków i realizacja zadań z niego wynikających.
 35. Realizacja innych zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów wykonawczych, będących w kompetencji starosty i dotyczących administracji rezerw osobowych oraz świadczeń na rzecz obrony.

  Z zakresu zadań wojskowych:
 36. Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej:
  1) opracowanie planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na ternie powiatu,
  2) ustalenie propozycji składu osobowego powiatowej komisji lekarskiej,
  3) zapewnienie prowadzenia ewidencji wojskowej,
  4) przygotowanie lokalu dla powiatowej komisji lekarskiej,
  5) przechowywanie dokumentacji po zakończeniu kwalifikacji wojskowej.
 37. Kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych.
 38. Przygotowywanie spraw związanych z wyrażaniem zgody na rozwiązanie przez zakład pracy stosunku pracy z inwalidą wojennym i wojskowym oraz kombatantem i inną osobą uprawnioną w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę.

  Z zakresu informacji niejawnej:
 39. Prowadzenie kancelarii tajnej.
 40. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji.
 41. Opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie i nadzorowanie jego realizacji.
 42. Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 43. Prowadzenie postępowań sprawdzjących zgodnie z ustawą.

  Pozostałe:
 44. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 45. Organizowanie na terenie powiatu obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny i okresu powojennego.
 46. Przekazywanie zgłoszeń do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 47. Przygotowywanie pozwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę.

  Z zakresu współpracy:
 48. Współpraca z Komendą Powiatową Policji.
 49. Współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i OSP.
 50. Współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii.
 51. Współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.
 52. Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 22-12-2011 12:39:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Kot 22-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Artur Grabowski 15-12-2015 13:24:15